• Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 8 cánh nắp
  • Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 6 cánh nắp
  • Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp, 186kg
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 2 cánh nắp
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 2 cánh nắp loại lớn
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp loại lớn
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp loại nhỏ
  • 01