• Nắp bể hè trọng tải 40 tấn, 8 cánh nắp loại lớn
  • NẮP BỂ ĐƯỜNG TRỌNG TẢI 40 TẤN, 2 CÁNH NẮP
  • Nắp bể đường trọng tải 40 tấn, 4 cánh lớn
  • NẮP BỂ ĐƯỜNG TRỌNG TẢI 40 TẤN, 4 CÁNH NHỎ
  • 01