• nắp hố ga gang đúc
  • nắp hố ga gang cầu
  •  nắp hố ga bằng thép
  • nắp hố ga bằng gang
  • nắp gang hố ga
  • nắp ga gang
  • 01