• Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 8 cánh nắp
 • Nắp bể hè trọng tải 40 tấn, 8 cánh nắp loại lớn
 • Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 6 cánh nắp
 • GANIVO HỐ CÁP
 • Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp, 186kg
 • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 2 cánh nắp
 • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 2 cánh nắp loại lớn
 • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp loại lớn
 • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp loại nhỏ
 • NẮP BỂ ĐƯỜNG TRỌNG TẢI 40 TẤN, 2 CÁNH NẮP
 • Nắp bể đường trọng tải 40 tấn, 4 cánh lớn
 • NẮP BỂ ĐƯỜNG TRỌNG TẢI 40 TẤN, 4 CÁNH NHỎ
 • 01